Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. J.M.E. Kessels

Beroepsgegevens

Rechter
Gestart op 01-01-2013.

Historische beroepsgegevens

Rechter
Van 01-09-2007 tot 31-12-2012.
Gerechtsauditeur
Van 01-09-2006 tot 01-09-2007.
Rechter-plaatsvervanger
Van 01-09-2006 tot 31-08-2007.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBDHA:2021:11192

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2018:5358

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2018:6308

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2018:6309

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2018:5552

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2018:5123

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:12654

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:11747

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2017:13246

Lezen
ECLI:NL:RBDHA:2017:12749

Lezen