Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. E.M.M. Gabel

Beroepsgegevens

Senior rechter
Gestart op 01-07-2017.

Historische beroepsgegevens

Rechter
Van 01-10-2014 tot 30-06-2017.
Officier van Justitie
Van 01-01-2013 tot 30-09-2014.
Officier van Justitie
Van 01-09-2009 tot 31-12-2012.
Rechter
Van 15-08-2000 tot 31-08-2009.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBAMS:2018:4235

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:3868

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:3883

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:3225

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:3224

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:3226

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2987

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2988

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2991

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2993

Lezen