Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr. T.E.A. Willemsen

Beroepsgegevens

Rechter
Gestart op 01-01-2013.

Historische beroepsgegevens

Rechter
Van 02-04-1993 tot 31-12-2012.
Gerechtsauditeur
Van 01-07-1992 tot 01-04-1993.
Rechter-plaatsvervanger
Van 01-07-1992 tot 01-04-1993.
Gerechtsauditeur
Van 06-02-1992 tot 30-06-1992.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBLIM:2018:1780

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2018:1781

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:12140

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:10978

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:7757

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:7097

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:6818

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:5190

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:3291

Lezen
ECLI:NL:RBLIM:2017:1972

Lezen