Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. A.G. Bakker

Beroepsgegevens

Rechter
Gestart op 01-01-2013.

Historische beroepsgegevens

Rechter
Van 05-10-2008 tot 31-12-2012.
Rechter-plaatsvervanger
Van 16-12-2005 tot 30-09-2008.
Gerechtsauditeur
Van 16-12-2004 tot 31-12-2005.
Rechter-plaatsvervanger
Van 01-01-2004 tot 31-12-2005.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBMNE:2018:1423

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:1427

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:1428

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:1416

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:1420

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:547

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:453

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:454

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:321

Lezen
ECLI:NL:RBMNE:2018:222

Lezen